https://www.mijnvakbond.nl/CNV-doorgaan-met-pensioenonderhandelingen


CNV: doorgaan met pensioenonderhandelingen
  • CNV: doorgaan met pensioenonderhandelingen 

CNV: doorgaan met pensioenonderhandelingen

Laatst bekeken

04-04-2011 12:53 | Bijgewerkt: 04-04-2011 15:23

CNV: doorgaan met pensioenonderhandelingen

De stekker uit de onderhandelingen trekken is geen verstandige optie

CNV: doorgaan met pensioenonderhandelingen

Het pensioenakkoord zoals dat vorig jaar juni is gesloten tussen werkgevers en werknemers is wat het CNV betreft nog steeds een goed uitgangspunt voor de lopende onderhandelingen en een basis die een gedegen uitwerking verdient. Jaap Smit, voorzitter CNV Vakcentrale: "Het is van groot belang dat wij samen met werkgevers en de overheid de lopende onderhandelingen tot een goed einde brengen."

Het CNV onderstreept dat in het nu uit te onderhandelen pensioenakkoord op evenwichtige manier risico’s worden verdeeld. Smit: "Van groot belang in het nieuwe akkoord is daarbij een versterking van de AOW die gekoppeld zal worden aan de werkelijk verdiende lonen. Voor de meeste mensen is die eerste pijler, de AOW, een zeer belangrijk deel van de oudedagsvoorziening."

Ouderenparticipatie
Voor het CNV blijven aanbevelingen voor het versterken van de ouderenparticipatie belangrijk, zodat ouderen ook echt de mogelijkheid krijgen om langer door te kunnen werken waar dat kan." Smit: "Het is van belang dat wij nu snel tot een goed akkoord kunnen komen, gebaseerd op de uitgangspunten van juni 2010. Wat het CNV betreft maken we nog een ‘stormrondje’ voordat wij de haven van het nieuwe akkoord binnenvaren. De stekker uit deze onderhandelingen trekken is volgens het CNV geen verstandige optie.”

Naar themapagina pensioen

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: De jongere generatie
Datum: 11-5-2011 8:50
Mij wordt verweten dat ik onvoldoende op de hoogte ben en dat ik nog bijna niets ingebracht heb en dus niets te vertellen over het pensioengeld. Dat mag misschien zo zijn, maar ik heb nog geen begin van een antwoord gezien op mijn vraag naar de oplossing voor de toekomst. Er wordt alleen maar gehamerd op behoud van rechten voor de 55-plussers en verder is het: na mij de zondvloed. Over solidariteit gesproken! We hebben een probleem op te lossen en als u dat over de schutting gooit naar volgende generaties, moet u niet vreemd opkijken als die u later de rekening presenteren.
Afzender:
Datum: 21-4-2011 19:01
Wat zijn dit voor onderhandelingen? Minister Kamp maakt voor het eerst bekend-rijkelijk laat- dat hij bezuinigingen belangrijker vindt dan dat de AOW met de loonontwikkeling stijgt.Hij verwijst naar de rijkelijk gevulde pensioenpot -welke overigens nog groter zou zijn als deze niet afgeroomd was- en stelt dat het rijk niet zo'n pot heeft. Hij zal toch wel op de hoogte zijn dat de grondslag van de AOW en Aanvullende Pensioenen verschillende systemen kent? En dat een pot of geen pot afhankelijk is van het gevolge systeem. De werkgevers houden schijnbaar ook vast aan premiestabilisatie. Ik heb nog niet vernomen op welk punt de vakbeweging de hakken ook in het zand zet. Twee ( Minister en Werkgevers ) van de drie partijen zijn daarin duidelijk.
Afzender: Een van de ouderen.
Datum: 20-4-2011 21:38
De onderstaande "de jongere generatie" kan toch ook wel begrijpen dat ze naar verhouding nog niets hebben bijgedragen in de pensioenpot.Dus zeggenschap over de "huidige" pensioenpot" hoort zonder risico bij deze ouderen te zijn.Zeggenschap (of profiteren ) over gelden van een ander is niet solidiar en zelfs .....
Afzender:
Datum: 20-4-2011 18:11
Ik hoop dat de onderstaande "de jongere generatie" zonder zich te verdiepen in de materie later niet niet van de koude kermis thuiskomt en dat de dan jongere generatie net zo kortzichtig een standpunt inneemt.Wat dacht je o.a. van repareren afroming door het rijk?
Afzender: De jongere generatie
Datum: 19-4-2011 22:50
Nu begrijp ik het: solidariteit heb je alleen met de oudere generaties. U biedt geen enkele oplossing voor het financieringsprobleem waar we voor staan. Die situatie is echt anders dan toen de babyboomers op de arbeidsmarkt kwamen. U wilt de jongeren gewoon voor de kosten laten opdraaien. Nogmaals, ik denk dat u met die houding van een koude kermis thuiskomt. Begrijp me goed, ik gun u graag een goede oude dag, maar niet ten koste van alles.
Afzender:
Datum: 18-4-2011 21:24
De onderstaande jongere generatie moet zich eens verdiepen op welke wijze deze oudere generatie wel solidair is geweest voor de echt oudere generatie.(invoering aow 1954).Wie de oorzaak zijn voor de afroming van pensioenfondsen.Wie verantwoordelijk zijn voor privatisering abp.Wie verantwoordelijk is voor pensioenopbouw van eindloon naar middenloon. Als je dit hebt uitgezocht dan heb je reden om moe te zijn. Ik denk dat je nog veel kan leren omtrent het begrip solidariteit.Je moet het nog tonen wij hebben het getoond.
Afzender: De jongere generatie
Datum: 18-4-2011 20:36
Ik word een beetje moe van die mensen die hun mond vol hebben over solidariteit en vervolgens bepleiten alles maar bij het oude te laten. Dat is de rekening keihard bij de jongeren neerleggen! Wat mij betreft heeft u nu nog de keuze: nu meewerken aan een bestendig pensioenstelsel of we passen de regeling aan als u met pensioen bent. Want straks is de lastendruk voor werkenden echt onbetaalbaar en u denkt toch niet dat wij met zijn allen krom gaan liggen voor mensen die alleen aan zichzelf hebben gedacht, toen we er nog wat aan konden doen?
Afzender: Marjolein
Datum: 17-4-2011 15:28
1. Wat is uw reactie op Van Praag: 'De premies zijn te laag om de kwaliteit van de pensioenen in stand te houden. De fondsbesturen hebben zich die lage premies laten opdringen.' Spaart mijn leeftijdscohort voor een eigen pot geld ter voorkóming van een omslagsysteem waarbij werkenden de uitkeringen van gepensioneerden betalen? Ik wil later niet afhankelijk zijn van het solidariteitsgevoel van een steeds kleiner wordende groep werkenden. 2. Vraagt u om steeds een second opinion over voorstellen van het pensoenfonds, in mijn geval het ABP? M.a.w. vertegenwoordigt u mij deskundig in het ABP-bestuur?
Afzender: Gosse Ytsma
Datum: 13-4-2011 23:03
Ik werk vanaf mijn 16e heb altijd geleerd en ben zolangzamerhand wel moe, dus ik zou zeggen handen af van het pensioen. De werkgevers zijn ons immers als medewerkers liever kwijt dan rijk. ben je ouder dan 50 dan kun je een nieuwe baan wel vergeten je moet blij zijn als je niet op straat wordt gezet in een zogenaamde reorganisatie.
Afzender:
Datum: 13-4-2011 19:24
Niet reageren op vragen en op kritische reacties van leden CNV /PZ is een minachting.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 13-4-2011 16:06
Annemiek heeft nog wat aardige ammunitie gevonden: gebruik de volgende link maar eens voor een uiterst verhelderend verhaal. http://www.telegraaf.nl/overgeld/experts/peterbeszelsen/9522626/__Beste_Agnes_Jongerius__.html?p=40,1
Afzender: J. Bakker
Datum: 13-4-2011 15:49
Het is een bekende truc. Als je iets wilt doordrukken als werkgever of vakbond, dan laat je een hoogleraar (nieuwe stijl) of rekenbureau (met belangenverstrengeling) een welgevallig rapport schrijven. In dit geval Ortec Finance. Volgens deze rekenaars die denken dat ze de toekomst kunnen voorspellen, zouden onze mediane pensioenen in het door de vakbonden voorgestelde nieuwe systeem hoger zijn dan in het bestaande systeem met meer zekerheid. De prijs is dat we onze pensioenrechten moeten "invaren" in het nieuwe meer onzekere systeem, waar de werkgevers zo blij mee zijn. Bij de realiteitswaarde van deze risicoanalyse moeten flinke vraagtekens worden gezet. Bovendien willen de werknemers helemaal geen mediaan pensioen, CNV en FNV. Dat weten jullie heel goed. Wij willen gewoon het pensioen waar we 1 dag in de week voor gespaard hebben. Daar mag niet aan gerommeld worden. Of de vergrijzing in de toekomst een probleem zal worden, is onzeker. Er zijn vele niet ondenkbare mogelijkheden waardoor er geen vergrijzingsprobleem zal optreden. Handjes af van onze pensioenrechten.
Afzender: A.J.van Os
Datum: 12-4-2011 23:15
Ik ben het eens met de stelling van Annemiek dat men nooit zo maar eenzijdig bestaande pensioencontracten eenzijdig kan wijzigen. Men mag wijzigen mits dit niet ten nadele van de werknemers is. Het arbeidsrecht is hier vrij duidelijk over. Onze vertegenwoordigers in de pensioenfondsen moeten hier toech duidelijkheid over kunnen verschaffen. Daarnaast vraag ik mij in alle gemoede af in hoeverre e.e.a. stand zou houden als dit aan een bevoegd rechter zou worden voorgelegd. Het eindloon zoals wij dat indertijd bij ons pensioen kende is afgeschaft en vervangen door een middelloonsysteem. Doodgewoon omdat een dergelijk systeem onbetaalbaar zou worden. Echter waar het nu om gaat dat er zorgvuldig met zowel onze belangen, alsmede van de gepensioneerden, en de werkgevers worden omgesprongen. Daarnaast zou de systematiek van belangenbehartiging in de pensioenfondsen naar mijn mening opnieuw bekeken moeten worden. Optimale borging van zowel de belangen van werknemers en werknemers met daarbij terzake deskundig benoemde vertegenwoordigers. Het beleggen van ingelegde pensioengelden moet aan strikte regels worden gebonden. Desnoods met daarboven een toezichthoudend onafhankelijk bindende autoriteit (waakhond).
Afzender: H. Jansen
Datum: 11-4-2011 10:00
Ik moet er niet aan denken dat opgebouwde pensioenrechten (rechten wel te verstaan) over 20-30-40 jaar in veeg van tafel gaan. Volgens mij kan dat ook niet en dienen zoals bij wetswijzigingen, veranderingen van beleid gebeurd overgangsregelingen worden ingebouwd. Zoniet zal dat de nodige juridische procedures tot gevolg hebben.
Afzender: John Offermans
Datum: 10-4-2011 19:14
Met bedoeld akkoord worden de werknemers de dupe als de beleggingsresultaten van de pensioenfondsen tegenvallen. De werkgevers ontspringen dan de dans. Ook de vorgstelde verhogign van de AOW lijkt riskant. De polietiek kan die daarna met evenveel plezier ook weer omlaag laten gaan als "politieke" omstandigheden daartoe aanleiding geven. Niet doen dus!
Afzender:
Datum: 9-4-2011 17:23
Is het waar dat In het “ concept -uitwerkingsmemorandum pensioenakkoord “mogelijk opgenomen wordt dat de werkgevers ook moeten bijdragen aan premieverhogingen als pensioenfondsen in zwaar weer komen? En dat dan hiervoor via cao-overleg onderhandeld moet worden?. Het gevaar bestaat dat dit dan wel weer een sigaar uit eigen doos kan blijken. Immers de werkgevers zullen op zo’n moment minder bereid zijn om een fatsoenlijke structurele loonsverhoging te geven en zo gaat dit weer ten kosten van de werknemers en gepensioneerden. Lagere structurele loonsverhoging werkt ook minder door ook in de pensioenen en indexatie. CNV let op zulke punten!
Afzender:
Datum: 8-4-2011 16:38
De tijd is aangebroken dat cnv/pz uitsluitend de belangen van de leden verdedigt. Zo niet dat zullen veel leden hun lidmaatschap heroverwegen. Genoeg is genoeg!
Afzender:
Datum: 8-4-2011 10:18
adadd
Afzender:
Datum: 8-4-2011 9:59
Hoe kunnen garanties met terugwerkende kracht ingestrokken zijn????(Zie reactie van Annemiek Wassenburg) Tot een bepaald moment waren deze toch gegarendeerd? Is dit juridisch wel in orde?
Afzender:
Datum: 8-4-2011 9:51
Vragen aan bestuur CNV/PZ : 1)Kunt u cq wil u de bij mij -als lid- oplopende irritatie wegnemen ,door nu eens wel inhoudelijk te reageren op de vele reacties van u leden? 2)Neemt u de door u geboden mogelijkheid om te reageren uberhaupt wel serieus ?En zo ja waaruit blijkt dat?
Afzender:
Datum: 8-4-2011 9:44
Ten tijde van de eindloonregeling bleven de pensioenen automatisch stijgen met de lonen.Bij overgang van eindloonregeling naar middenloonregeling had men pas te maken met indexactie welke afhankelijk is van de dekkingsgraad. En was het niet zo dat vo'o'r abp privatisering de overheid als het ware garant stond voor abp pensioenen en zodoende lage premies kon afdragen??.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 8-4-2011 8:10
Wat dhr Veke hieronder constateert klopt natuurlijk maar... Blijkbaar is er dus ergens een moment gekomen waarop het bestaande pensioencontract (waarin opgenomen het gegarandeerd pensioen) eenzijdig is opgezegd en vervangen door het voorliggende. Nou weet ik wel dat in het Burgerlijk Wetboek iets staat over aangegane contracten en de wijze van opzegging ervan. Maar een eenzijdige opzegging op deze manier ben ik daar nooit tegengekomen. Wanneer hebben de bonden eigenlijk ingestemd met zo'n verslechtering? Ik neem aan dat de bonden dan toch aan ons leden om instemming hadden moeten vragen zoals ze dat bij elke belangrijke (CAO-)wijziging in arbeidsvoorwaarden moeten doen. Of is er zelfs nooit zo'n formeel instemmingsverzoek op dit onderwerp aan ons gedaan? Of is het stiekum en onzichtbaar meeglift toen het eindloonpensioen werd vervangen door middelloon? En hoe zit het dan met de tot dan toe opgebouwde rechten? Hadden die dan niet gewoon gegarandeerd moeten blijven? Ik heb daar nooit iets van gehoord of gezien, wie wel?
Afzender: Karel Veke
Datum: 7-4-2011 21:04
Invaren van pensioenrechten Op het pensioenoverzicht van het ABP staat de laatste jaren dat je nergens rechten aan kunt ontlenen. De werknemer heeft alleen het recht om verplicht premies betalen en verder beslissen de klerken wel wat je krijgt, als je de pensioenleeftijd haalt. De arrogantie ten top. Of de rechter het hiermee eens is, zal nog moeten blijken. Ik denk dat hij wel zal begrijpen dat "invaren" van pensioenrechten in feite betekent "inpikken" van pensioenrechten. Over een jaar of 15 heeft een derde van de bevolking diabetes. Het vergrijzingsprobleem lost zich dus vanzelf op. Maar als de vakbonden en de minister van asociale zaken hun zin krijgen, is de pensioenpot dan leeg, omdat de pensioenrechten zijn "ingevaren" in ruil voor loze beloftes.
Afzender: henk
Datum: 7-4-2011 13:29
Jammer dat het nog steeds niet schijnt door te dringen dat de pijn niet eenzijdig bij de deelnemers neergelegd moet worden. Wanneer er gaten komen in onze pensioenpotten. Terecht gelet dat de werkgevers het meest hebben geprofiteerd van de overvolle potten in het verleden. Dan is het vreemd wanneer er nu gaten zijn ontstaan, zij niet aan een herstel hoeven bij te dragen. Vreemd onduidelijk is gecomuniseerd dat na een jaar herkend wordt, wat in het akkoord staat dat werkgevers geen extrapremie hoeven bij te storten, uiteindelijk broddelwerk was, en voor verschillende uitleg vatbaar.
Afzender: A.J. van Os
Datum: 7-4-2011 13:13
Goedemiddag, Ben nu bijna 40 jaar lid van het CNV. Wat ik mij in de hele pensioendiscussie afvraag, waarom gaat u niet eens te rade bij de mensen die jarenlang voor hun pensioen hebben betaald, en straks in de kou worden gezet. Ben in 1955 geboren. VUT is afgepakt; langer doorwerken en tenslotte straks het risico van beleggen e.d. bij de man neerleggen die al jarenlang betaald heeft en straks nog maar af moet wachten wat er van zijn pensioen overblijft. Gepensioneerden hebben al helemaal niets te vertellen. Het zou beter zijn als u de geroofde gelden uit de kassen van het ABP, indertijd door de kabinetten Lubbers en Kok, terug zou halen in plaats van als een schoothondje achter de politiek aan te lopen. Waar blijft uw solidariteit met de mensen die jarenlang betaald hebben; de bond groot hebben gemaakt en tenslotte straks achter het net vissen. CNV indertijd ben ik lid geworden van uw bond omdat ik hier daadwerkelijk geloofde in de belangenbehartiging van de leden. Zelfs ik heb als kaderlid daar jarenlang mijn jasje voor uitgetrokken. Het zal tijd worden dat uw voorzitter en het CNV de leden eens gaat raadplegen hoe zij over deze gang van zaken denken. Uw leden willen meepraten over het geld wat zij opgebracht hebben. Toon uw veerkracht en laat zien waar het CNV voor staat: namelijk belangenbehartiging van hun leden!
Afzender:
Datum: 6-4-2011 20:53
Aan alle leden en bestuur van cnv/pz. Neem de moeite en lees het artikel "Red ons pensioen uit de handen van de sociale partners " op pagina 18 van het nrc d.d. 6 april 2011.Dan wordt veel duidelijk over de (bij-) rol van de vakbonden en hoofdrol van de werkgevers en de hoofdrol van de overheid in het dossier pensioenen. Ook wordt hierin de wens uitgesproken om een onafhankelijk onderzoek en een parlementale enquete. Zo transparant is het!
Afzender:
Datum: 6-4-2011 12:26
Aub de integrale tekst van het advies van de landsadvocaat beschikbaar stellen voor de leden!
Afzender:
Datum: 5-4-2011 20:34
Kunnen de besturen in pensioenfondsen niet op een democratische wijze gekozen worden zodat er ook een afspiegeling ontstaat van de deelnemers ,gewezen deelnemers en gepensioneerden.
Afzender:
Datum: 5-4-2011 20:20
Er is m.i. enige scheefgroei n.l. als je het aantal opbouwers,slapers en gepensioneerden bij pensioenfondsen zet tegenover het aantal vakbondsleden.Dus....
Afzender:
Datum: 5-4-2011 20:13
Het uitgangspunt voor het sluiten van een pensioenakkoord is m.i. niet zuiver.Dit uitgangspunt is na afroming welke nog niet gerepareerd is en een lage rente om de verplichtingen te berekenen.Daarnaast wordt er plots gedaan of we allemaal langer van het pensioen kunnen "genieten".Bij zoveel versoberingen ,onzekerheid en risico's -zoals nu naar voren komt- is van "genieten" weinig over.M.i. lijkt het redelijk dat cnv /pz er eerst voor zorgt dat het uitgangspunt zuiver is door prioriteit te geven aan deze aspecten en het cnv te bewegen om alleen de belangen van de vakbondsleden voorop te stellen.
Afzender: X lid
Datum: 5-4-2011 18:36
Ben toch blij dat ik mijn lidmaatschap heb opgezegd,CNV gaat gewoon door als liefje voor de werkgevers en de overheid. CNV heeft geen ballen!!
Afzender:
Datum: 5-4-2011 17:24
Het is een vorm van arrogantie om zo met leden om te gaan.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 5-4-2011 16:57
Communicatie van CNV Publieke zaak, dus wij moeten allemaal maar gaan slapen, het komt goed? Nou bij zulke oproepen gaan bij mij juist de oogjes wagenwijd open. Het brandpunt is overigens het belegginsrisico en wie dat moet gaan dragen, terwijl u het heeft over verantwoordelijkheid, wat u daar dan ook mee mag bedoelen. Als de beleggingsrisico's nog alleen worden gecompenseerd door stijging van de werknemerspremies, terwijl de werkgeverspremies in dat geval niet omhoog hoeven, zijn het dan niet de werknemers die de risico's dragen? Dat ze niet de verantwoordelijkheid hebben voor deze risico's, dat ben ik met u eens, maar niet om uw redenen. Want de werknemers hebben immers niks te zeggen over het beleggingsbeleid van de fondsen, wij kunnen verdorie niet eens zelf kiezen waar we ons geld willen stallen en hoe het beheerd moet worden, wij moeten maar afwachten wat er nog voor ons overblijft als wij aan pensioen toe zijn. Verder vind ik het verwonderlijk dat het CNV in duizend talen zwijgt over de toch echt wel gepleegde pensioenroof op het ABP in de jaren 90. Een pensioenroof, waar de bonden bij zaten en lieten gebeuren. Hoe goed hebben de vakbonden hun leden toen geïnformeerd? Het past u als vakbond niet om uw leden te kapittelen alsof u weet wat goed is voor ons. Dat weten we zelf toch echt het beste. En wat de kennis over het pensioenwezen betreft, ik heb bij mijn medereageerders heel wat meer materiekennis ontdekt dan in de recente informatiepamfletten van het CNV en niet te vergeten uw reactie hieronder (5-4-2011, 16.32). Wat uw leden van u mogen verwachten is belangenbehartiging. En daar is in dit dossier bitter weinig van gebleken! Tja, en dan gaan mensen vragen stellen, dan gaan mensen uw inspanningen in twijfel trekken. Maar nee, kennelijk mogen wij zelf niet van u vernemen wat gisteren uitgebreid op het nieuws was: dat de FNV een adempauze inlast om de achterban te gaan bevragen. Dus hoezo, onderhandelen? Of doet het CNV dat nu verder zonder de FNV?
Afzender: Communicatie CNV Publieke Zaak
Datum: 5-4-2011 16:32
Wij snappen de nieuwsgierigheid van onze leden naar de uitkomsten van de onderhandelingen, maar er ligt nog geen akkoord. De conclusie van de media dat de grootste verantwoordelijkheid bij de werknemer komt te liggen is daarom onjuist. CNV en FNV trekken in dit dossier gezamenlijk op. Beide centrales willen een goed en sociaal pensioenstelsel. Tussentijds informeren wij op deze site de leden over de voortgang. Tijdens de onderhandelingen is het niet mogelijk iets over de inhoud van de onderhandelingen te melden. Dat zou namelijk de onderhandelingen bemoeilijken. Wat dat betreft is er geen verschil met CAO-onderhandelingen. Er komt pas een akkoord als ook aan de eisen van het CNV is voldaan. U kunt alles lezen over de inzet en downloads op onze themapagina toekomst pensioenen.
Afzender: Jan
Datum: 5-4-2011 14:31
Ik snap het FNV wel degelijk. Ook de reacties hieronder stralen hetzelfde uit. Ik snap niet dat de grootste klap bij de werknemers komt tye liggen. En dan niet in positieve maar in negatieve zin. Het kan toch niet waar zijn dat alles wat de huidige werknemers hebben gespaard op een andere wijze wordt verdeeld waardoor diezelfde werknemers minder aan pensioen ontvangen. Ik pleit ervoor het systeem zodanig aan te passen dat iedereen individueel spaart. Wil je niets of weinig inleggen in je pensioen dan krijg je niets of weinig. Wil je "gewoon" meedoen dan krijg je datgene wat je is beloofd. Nu veel van de huidige werknemers aan het (begin van het) eind zijn van hun actieve arbeidsperiode zijn komen steeds meer berichten op ons af dat zij die jaren hebben ingelegd en gespaard het wel met iets minder kunnen doen. Dit soort berichten komen uit de koker van mensen die nu nog aan het begin van hun loopbaan staan. Dat is dus makkelijk praten. Ik zou zeggen: doe gewoon mee met het huidige persioenstelsel; leg in dat gene wat van je verwacht wordt en na 40 arbeidsjaren staat er ook voor u een spaarpotje klaar. Zo simpel is het. Onze "spaarpot" kan en mag niet worden leeggegeten door diegenen die hier niets of weinig aan hebben bijgedragen. Vakbond: als u echt een langer bestaan wilt, luister dan ook naar uw leden en neem ze serieus maar blijf vooral af van datgene wat er al is opgebouwd. Dát is voor hen die op collectieve basis meegeholpen hebben aan alles wat is ingelegd. Dáár kan en mag niemand aankomen. Wil je toch een wijziging doorvoeren, dan moet je dat doen voor hen die nog moeten beginnen met inleggen. Dát is pas rechtvaardigheid. Kortom, de boodschap is helder: blijf af van ons opgebouwde pensioen.
Afzender: G. Janssen
Datum: 5-4-2011 13:42
Ook ik krijg steeds meer last van een onbestemd gevoel in m`n lijf door de berichtgeving en opstelling van de kant van het CNV. Ik ben het er absoluut niet mee eens, dat de werkgevers nu volledig uit de wind lijken te worden gehouden. Sta als vakbond veel meer achter jullie achterban (jullie zijn er voor de werknémers!), verdedig in het verleden - vaak dankzij veel strijd - verworven rechten en maak snel een einde aan de tweedeling die nu dreigt te ontstaan tussen ouderen en jongeren. Anders zie ik mij helaas genoodzaakt om over te stappen naar de FNV!
Afzender: Broekema
Datum: 5-4-2011 12:41
Het is dus volgens het CNV niet waar, dat de risico's van de pensioenfondsen voornamelijk bij de werknemers wordt gelegd en de werkgevers uit de wind worden gehouden. Ik vraag mij steeds weer af in hoeverre het CNV nog de belangen behartigd van werknemers. Ik ben de houding van het CNV inzake de VUT/FUR kwestie nog niet vergeten !!!!
Afzender: Richard Dahlmans
Datum: 5-4-2011 12:20
Steeds meer blijkt dat het CNV een vakbond is die geen hard standpunt durft in te nemen en verdeeldheid zaait. Eendracht maakt macht. Het wordt misschien wel eens tijd dat de leden hun lidmaatschap opzeggen.
Afzender: H. Jongejan
Datum: 5-4-2011 9:54
Evenwichtige verdeling van de risico's is gevaarvol, de werkgevers (overheid) nemen geen enkel risico. Jan met de pet krijgt de echte klappen.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 5-4-2011 8:08
RTL Teletekst van vandaag: het FNV heeft zich (tijdelijk) teruggetrokken uit de onderhandelingen om de achterban te raadplegen. Dat laatste had natuurlijk al meteen vorig jaar moeten gebeuren, voor het sluiten van het pensioenakkoord met de werkgevers. Maar goed, beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald. En het CNV meent gewoon te kunnen blijven zitten aan de onderhandelingstafel. Wie vertegenwoordigt u dan eigenlijk nog? Zeker niet alle werknemers, en zelfs niet eens meer uw eigen achterban. De invloed van onze leden op het pensioengebeuren is namelijk al die tijd nihil geweest op een fake enquête - waarin neezeggen eigenlijk onmogelijk was - na.. Omdat deze zaak iedereen aangaat en iedereen er zijn grote geldelijke bijdrage aan moet leveren, moet ook iedereen kunnen meebeslissen. Het gaat kortweg over ons aller geld en ons aller toekomst. Welk mens werkt graag voor een toekomst van onzekerheid en armoede, gevolgd door jaren in de strontluier, en dan wegwezen? Het lijkt mij dat oud en jong hierin gelijke belangen hebben. Jong wordt immers ook oud! Waarom zaait CNV eigenlijk steeds verdeeldheid in bondsland en tussen haar leden onderling, wil zij altijd te laat en te weinig, negeert zij de belangen van de meerderheid van haar leden? Ook de loyaliteit van deze mensen kent zijn grenzen, realiseert het CNV zich dat wel?
Afzender:
Datum: 5-4-2011 7:47
Het lijkt er op dat de vakbonden, in de loop der jaren, aan invloed hebben ingeboet. Daarom is het van groot belang op één lijn te staan. Is dit het geval?
Afzender:
Datum: 4-4-2011 21:24
Geef eens duidelijk aan wat cnv/pz precies nastreeft en waarom!(Niet in algemene termen maar concreet en vooral op basis van de vele en vele reacties van leden van het cnv/pz.)Vele leden van het cnv/pz -zo blijkt -zijn zeer verontrust en hebben vragen gesteld.Tot op heden -zo is gebleken- heeft u geweigerd naar behoren te reageren op de reacties van uw leden.Geef ook eens duidelijk aan wat voor alternatieven er zijn om na te streven.Let wel een vakbond bestaat uit leden en de leden vormen een vakbond!
Afzender: Bakker
Datum: 4-4-2011 20:41
Helaas ben ik bang dat onze pensioenrechten verkwanseld worden door de fatsoensrakkers van het CNV. In het verleden gingen ze altijd veel te gemakkelijk mee met de werkgevers. Ouderen zouden anders bevoorrecht worden boven de jongeren. Dat is grote onzin. Jongeren worden ook oud en dan is er niets meer voor ze over aan pensioen, omdat het CNV alles heeft ingeleverd. Elke dag wordt het sociale stelsel verder uitgekleed.
Afzender: Freek te Loo
Datum: 4-4-2011 18:38
De heer Smit zegt dat de AOW voor de meeste mensen een zeer belangrijk deel van de oudedagsvoorziening is. Helaas heeft hij gelijk. Als ik zie wat ik aan pensioenpremie afdraag had dit echter niet de keiharde werkelijkheid moeten zijn! Voordat serieus verder onderhandeld wordt stel ik voor dat eerst wordt geeist dat de overheid de gestolen miljoenen terugstort in het ABP.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 4-4-2011 15:21
De risico's worden natuurlijk NIET op evenwichtige wijze verdeeld, meneer Smit. De werkgevers lopen geen risico meer voor wanbeheer bij beleggingen in de nieuwe opzet omdat hun premiebijdrage zou worden gemaximeerd op het huidige niveau. De pensioenfondsen lopen ook geen risico: hun ontevreden klanten, de premiebetalers en pensioenontvangers dus, kunnen niet weg. De huidige gepensioneerden kunnen ingevolge rechtelijke uitspraak niet zomaar worden beroofd van hun pensioengaranties (de premiebetalers wel, natuurlijk) en lopen hoogstens een indexeringsrisico. De veelpensioenontvangers (uiteraard tegen een hoge premie dat snap ik ook wel) zijn dankzij een hoog pensioen eigenlijk altijd wel verzekerd van meer van voldoende inkomen, ook al zullen de pensioeninkomsten van jaar tot jaar variëren. Dank zij hun reservecapaciteit hoeft die variatie geen probleem voor hen op te leveren. De bestuurders (ook die van de vakbonden) lopen geen risico, zij krijgen gewoon hun riante salarissen of zelfs bonussen uitgekeerd. Het risico is in zijn geheel neergelegd bij u, premiebetalers met een omstreeks modaal loon. U kunt van uw toch al lage pensioen niet reserveren voor jaren dat het pensioen nog kariger is. Dat is nou net het grote, wat mij betreft onoverkomelijke, bezwaar tegen het nieuwe pensioenakkoord.En wat die AOW betreft: ik snap dat deze voorziening voor de laagste inkomens de enige inkomstenbron is na 66 (of 67, 68 enzovoorts). Waarbij ik me dan allereerst afvraag hoeveel lage inkomens nog zover komen. Deze mensen leven immers nu al jaren korter dan de veelverdieners en zullen bij langer doorwerken nog maar nauwelijks van een verbeterde AOW kunnern profiteren. De laag-pensioen ontvangers onder hen hebben wel pensioenpremie betaald maar vallen vervolgens buiten toeslagen en wat dies meer zij. De zogenaamde verbetering van de AOWrechten (en of die wel zo reëel is en voor hoelang, moet nog maar blijken) is dus een sigaar uit de eigen doos van uitsluitend de laag-pensioenpremiebetaler. Immers, hij moet er langer voor doorwerken en pensioenrisico lopen, dus de kans dat hij echt iets terugziet van die extra investering is nagenoeg nihil. Het effect is dat de AOW stiekem maar gestaag in mindering wordt gebracht op het pensioen. Is dat nou al die tijd de bedoeling van de hele pensioenoperatie geweest? Toegegeven, zo maak je het systeem wel toekomstbestendig maar helaas de mensen niet. Een betere manier om het pensioenstelsel toekomstbestendig te maken is: terugstorten door overheid en werkgevers van de afgeroomde gelden, risico gelijk gedragen door werkgevers en werknemers, geen overheidsbemoeienis meer met pensioenen en pensioenpotten, een maximaal risicoprofiel van pensioenbeleggingen vaststellen, salarisstructuur van bestuurders en beleggingsgoeroe's hervormen in plaats van het pensioensysteem en een eerlijke en transparante verwerking van demografische ontwikkelingen in de hoogte van de premie. En tensotte een toezichthouder die zelfstandig kan rapporteren en kan ingrijpen.
Afzender: van de Werff
Datum: 4-4-2011 14:55
Het lijkt zinvol dat vakbonden zich bewust worden, dat Datgene wat vakbonden menen te hebben gerealiseerd stelt niets voor, daar steeds sprake is van inruil van in het verleden verworden rechten in ruil voor iets nieuws. Gaat steeds ten kosten van werknemers en gepensioneerden en is steeds opnieuw weer gunstig voor de werkgevers.
Afzender: nico
Datum: 4-4-2011 13:59
Blijven onderhandelen. Er moet echter worden voorkomen dat de bestaande rechten op een "woekerpolis" gebaseerd blijken. Dat verzekeraars en werkgevers geen risico meer lopen is m.i. ook strijdig de solidariteits gedachte. Bovendien is voor verzekeraars e.a. ondernemers risico nemen een deel van de reden van hun bestaan.
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...