https://www.mijnvakbond.nl/Leden-landelijke-groep


Leden landelijke groep
Leden landelijke groep

stellen zich voor

Leden landelijke groep

Leden sectorgroepsbestuur VVTK stellen zich voor

Johannes (Johan) Kramer, voorzitter SGB VVTK 
Regio Noord-Holland
•       Werk: bij AMSTA te Amsterdam. Na jaren in het bedrijfsleven werkzaam geweest te zijn als boekhouder, ben ik 1999 gaan werken op afdeling Economische Administratieve Dienst van het toenmalige Tabitha in Amsterdam. Mijn overstap naar de zorg was bewust. Mijn werk bestaat nu voornamelijk uit het begeleiden van personeel in de zorg dat problemen heeft op de werkvloer. Ik ben hiervoor vrijgesteld als vakbondsconsulent, verder ben ik ook nog financieel medewerker op de Economische Administratieve Dienst van AMSTA.
•       CNV: lid sinds 1978, eerst bij de bedrijvenbond, later in 1999 bij Publieke Zaak en diverse functies vervuld. Zoals voorzitter CNV Jongeren Industrie en Voedingsbond, lid bestuur IVB CNV en nu lid SGB VVTK met WMO als speerpunt.
•       Motivatie: Ik vind de veranderingen in de zorg erg zorgwekkend en juist omdat de kwaliteit op het spel staat. Ik wil graag, door daadwerkelijk op te komen voor de mensen op de werkvloer, een steentje bijdragen zodat het voor de medewerker goed blijft om in de zorg werkzaam te zijn. Ook om samen te blijven waken dat het budget maar niet steeds minder wordt zodat er te weinig overblijft om de vergrijzing op te vangen en om goede kwaliteit naar de cliënt te blijven leveren

Pieter Blaak, tweede onderhandelaar CAO VVT, vice voorzitter SGB VVTK
Regio: Zuid-Holland en Zeeland
•       Werk: Laurens Rotterdam. De grootste aanbieder van wonen, diensten en zorg in Rotterdam en omstreken. Een zorgorganisatie met een breed (zorg) aanbod voor ouderen. Bij deze organisatie als ook diens rechtsvoorgangers ben ik al werkzaam sinds 1985. Ooit begonnen als hoofd verzorging tot aan manager zorg en welzijn in respectievelijk verzorging- en verpleeghuis, in 2005 de overstap gemaakt naar de afdeling P&O als coördinator van het loopbaanadviescentrum. Na de laatste fusie in 2011 is deze functie veranderd in senior loopbaanadviseur. Ik houd me voornamelijk bezig met het coachen van cliënten en ondersteunen van regio’s (managers en leidinggevenden ) t.b.v. boventalligheids- en reïntegratie vragen. Ik doe dit met nog 2 collega loopbaanadviseurs. Daarnaast ben ik actief als vakbondsconsulent en secretaris van de Centrale Ondernemingsraad.
•       CNV: lid sinds 1973 toentertijd nog bij de NCBO; nu CNV Zorg & Welzijn. In de eerste jaren actief geweest in ondernemingsraden. In de managementtijd niet inhoudelijk betrokken omdat dit toch “schuurde” met deze functie. Toen ik niet meer lijnverantwoordelijk was bleef het toch kriebelen en ben ik weer actief geworden als lid ( voorzitter en later secretaris van de Centrale Ondernemingsraad) en als vakbondsconsulent. Naast het actief zijn in het regionale netwerk van OR-ren heb ik verbreding gezocht in het landelijk groepsbestuur VVTK van CNV Zorg & Welzijn.
•       Motivatie: belangen behartigen, weten wat er regionaal leeft, hierover discussiëren en op de goede plek en op ( de landelijke ) tafel brengen is voor mij een goede drijfveer om een bijdrage te mogen leveren. 
            
Willie Velinga- van Sluijs, secretaris SGB VVTK
Regio Noord-Holland/ Utrecht
•       Werk: bij Vivium Zorggroep verpleegkundige in de wijk én met een klein contract avond/nachthoofd in PG-verpleeghuis, beiden in Laren NH. Zie ook mijn profiel op linkedin>>
•       CNV: lid sinds mei 2010 en in september 2010 ben ik gevraagd voor het SGB VVTK nadat ik een meedenker had gegeven op de harmonisatieplannen over de toeslagen inconvenënte uren (cq onregelmatige dienst).
•       Motivatie: mede door deze meedenker zijn de harmonisatieplannen uit de CAO 2010-2012 gehaald. In het SGB mogen we meedenken over de CAO, activiteiten voor onze sector organiseren en vind er een uitwisseling tussen de regio’s plaats. Bovenal hoop ik voor de achterban, al mijn naaste collega’s, een stem binnen het SGB te zijn.

Silvia Duyster, Lid Landelijke Klankbordgroep Kraamzorg
Regio Friesland
•       Werk: ik werk als kraamverzorgster bij De Kraamvogel Meppel.
•       CNV: in 1999 ben ik bij de vakbond begonnen als vakbondsconsulente en in de regiogroep. Daarna volgde al vrij snel het SGB, omdat daar de kraamzorg niet in was vertegenwoordigd. In 2005 is de landelijke klankbordgroep kraamzorg opgezet, daarvan ben ik voorzitter.
•       Motivatie: ik vind het belangrijk om in het SGB de belangen van de kraamverzorgsters naar voren te brengen.

Annalies Marsman
Regio Overijssel
•       Werk: Zorggroep IJssel-Vecht, Zwolle, locatie 'het Zonnehuis'. gepensioneerd medewerker servicepunt met een breed spectrum aan werkzaamheden.
•       CNV: lid vanaf ± 1985; lid geworden n.a.v. FWG en daarvoor opgeleid tot gecertificeerd IBClid.
•       Motivatie: Nadat ik met het CNV in aanraking ben gekomen, ben ik na enige tijd actief geworden. Ik neem deel aan verscheidene vormen van overleg, zoals het regiobestuur/SGB VVTK. Zo draag ik mijn steentje bij aan het vakbondswerk m.b.t. medezeggenschap over de CAO, arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Ik vind het van belang om als vakbondsconsulent mijn voormalige achterban actief te blijven informeren.

Clasien Weemhoff, senior
Voor heel Nederland
•       Motivatie: ook nu ik gepensioneerd ben wil nog inbreng hebben in zaken waar het SGB VVTK zich voor inzet en zo mijn steentje nog bijdragen. Vooral bij de thuiszorg ligt mijn hart, mijn kennis en jarenlange ervaring binnen deze sector wil ik dan ook graag gebruiken en doorgeven aan onze leden.
•       CNV Zorg & Welzijn: lid sinds 1986 en heb in de loop der jaren diverse functies binnen de bond vervuld. Na mijn pensionering ben ik weer als lid toegevoegd aan het SGB VVTK.

Adry Bonefaas
Regio Groningen
•       Werk: Ik was werkzaam sinds januari 2001 bij Thuiszorg Groningen als HV2/3 ( huishoudelijke ondersteuning/begeleiding) binnen de afdeling WMO. In de jaren daarvoor wel als ziekenverzorgende gewerkt in de vakanties bij Thuiszorg Groningen. Per 1 januari 2012 is de organisatie overgaan naar TSN. Sinds 1975 werk ik in de zorg, diploma MSPO ( middelbaar sociaal pedagogisch onderwijs).In de jaren 80/90 heb ik gewerkt al alpha medewerker en mantelzorg, ook nu nog steeds. Vanaf 2004 actief in de OR van Thuiszorg Groningen en vanaf 2006 als voorzitter van OR thuishulp bij de genoemde organisatie, na 4 jaar zijn we weer opgegaan in 1 OR, ( na faillissement )Per 2012 in de OR van TSN tot 22 april 2016, helaas weer een faillissement, het onderdeel WMO.
•       CNV: Lid van het SGB VVTK sinds december 2008. In 2009 het certificaat voor vakbondsconsulent gehaald en tot 27 april 2016 actief geweest bij de organisaties. Ook namens het CNV vaak WMOcongressen bijgewoond. Nu over geschakeld als vertrouwenspersoon voor het CNV vakcentrale. Blijf actief voor het CNV.
•       Motivatie: Ik draag de zorg een warm hart toe, en help graag de medemens met raad en daad. Blijf op de hoogte betreft de ontwikkelingen in de zorg, zowel landelijk als gemeentelijk, laatst genoemde op een gemeente vergadering ingesproken betreft afschaffing de enkelvoudige hulp,( dit is toen herzien ) .

Ronnie van der Wal
Regio Oost Groningen
•       Werk: bij Oosterlengte zorgketen voor Groningen. Na jaren in de nachtdienst werkzaam geweest te zijn ben ik begonnen op een huiskamer in de avond/dagdiensten in een verzorgingstehuis/verpleeghuis. Daarnaast ben ik lid van de OR sinds 2001. Ben net in in januari jl. weer gekozen voor 3 jaar. verder ben ik vakbondsconsulent binnen Oosterlengte. Verder zit ik in de commissie Financiën/personeel van de OR. Verder vind ik het leuk om themadagen en Forumdagen te organiseren voor de regiogroep en voor het SGB.
•       CNV: lid sinds 2003, heb één jaar de functie secretaris vervuld. Nu doe ik het penningmeesterschap voor VVTK Groningen Friesland en Drenthe. Vanuit het VVTK Groningen Friesland Drenthe afgevaardigd naar de SGB. VVTK, sinds maart 2011. Verder heb ik het aandachtsgebied: financiën CNV –SGB VVTK .
•       Motivatie: alleen georganiseerd kunnen we als medewerkers een gelijke gesprekspartner zijn voor onze werkgever. Des te meer leden, des te krachtiger onze stem wordt. Door actief te zijn binnen de vakbond wil ik hieraan bijdragen. Ook wil ik mijn overtuiging uitdragen dat een goede behandeling van de medewerkers een bestaansrecht is voor een onderneming.

Wilma van Rijn
Regio: Gelderland
•       Werk: bij Zinzia Zorggroep, locatie Oranje Nassau’s Oord. Hier werk ik sinds 2008 op een psychogeriatrische afdeling als verzorgende na 7 jaar als EVV te hebben gewerkt. Hiervoor was ik 22 jaar werkzaam in Het Zonnehuis Beekbergen als verzorgende en EVV. CNV: ben sinds 2005 lid van CNV Zorg & Welzijn .
•       Motivatie: Verplegen is een prachtig vak waar kwetsbare mensen die zorg nodig hebben centraal staan. Helaas is er in de 30 jaar dat ik in de zorg werk steeds minder en minder tijd beschikbaar om die persoonlijke aandacht en zorg te geven. De werkdruk is enorm toegenomen binnen de verpleeghuizen en ik wil graag mijn stem laten horen, daar waar mensen zijn die in contact staan met de beleidsmakers. Binnen de verpleeghuizen wordt enorm hard gewerkt, maar wij kunnen alleen goede zorg aan onze bewoners geven als wij goed voor ons zelf zorgen en er goed voor ons wordt gezorgd. Een goede CAO en goede arbeidsvoorwaarde zijn voor nu en in de toekomst enorm belangrijk om het vak van verpleging aantrekkelijk te houden, maar ook voor de collega's van de toekomst om hen perspectief te geven als ze aan hun opleiding beginnen.  
•       CNV: Door lid te zijn van een vakbond en daarin actief mee te praten hoop ik iets bij te dragen aan een goede en menswaardige zorg voor kwetsbare ouderen en goede en plezierige werkomstandigheden voor alle collega's die de zorg leveren. 

Rina Meines
Regio: Zuid-Holland
•       Werk: Sinds 1993 werk ik bij Florence als activiteitenbegeleider. Florence is een grote zorginstelling in de regio Den Haag met verschillende verzorgingshuizen, verpleeghuizen en thuiszorg. Ik heb gewerkt bij de dagverzorging en in een verzorgingshuis en werk nu al geruime tijd bij de afdeling voor Jonge Mensen met een Dementie van Verpleeghuis Mariahoeve in Den Haag. Ik vind het boeiend om met bewoners te werken die op jonge leeftijd (tussen 40 en 65) jaar geconfronteerd worden met dementie en er voor te zorgen dat het welzijn van deze cliënten verbeterd wordt. Verder ben ik lid van de Ondernemingsraad van Florence en heb al veel vormen van medezeggenschap in de organisatie meegemaakt. Het werken voor de ondernemingsraad vind ik een extra dimensie aan mijn werk. Het geeft de mogelijkheid om invloed te hebben op het beleid van Florence ten aanzien van de medewerkers en de zorg voor onze cliënten. 
•       CNV: Al jaren ben ik lid van het CNV (ongeveer sinds 1997) en sinds een paar jaar neem ik deel aan landelijk groepsbestuur VVTK van het CNV Zorg & Welzijn, wat nu overgegaan is in het Sectorgroepsbestuur VVTK. Om op landelijk niveau mee te denken en te praten bij mijn vakbond vind ik een hele uitdaging en heel leerzaam!
•       Motivatie: In het SGB VVTK wil ik vooral de medewerkers in de VVT vertegenwoordigen met functies waar mijns inziens te weinig aandacht voor is ten aanzien van rechten en plichten. Ik denk hierbij vooral aan functies als huiskamerassistentes, gastvrouwen/-heren, activiteitenbegeleiders en andere sociaal agogische medewerkers in de VVT. De functies die deze medewerkers vervullen zijn belangrijk voor het welzijn en welbevinden van de cliënten. 

Carla Hegeman
Regio Overijssel
•       Werk: ik ben sinds 1971 werkzaam bij eerst Reggeland later Carintreggeland. Ben begonnen in de afdelingskeuken en later toen ik de leeftijd had heb ik de opleiding ziekenverzorgster gedaan. In deze functie heb ik door de hele organisatie gewerkt op de PG maar ook op somatiek. Later bij de meerzorg dagverzorging of dagbehandeling. Ook heb ik een paar jaar gewerkt bij opleidingen, leefplannen uitleggen. Verder zat ik vele jaren in de medezeggenschap en de laatste jaren als voorzitter van de OC.
•       CNV: Ik weet niet hoelang ik lid ben maar zeker al vanaf 2000
•       Mijn motivatie: komt voort uit jarenlang medezeggenschap met als aandachtgebied de vakbond. Toen ik niet meer in de zeggenschap zat wilde ik toch graag de stem van de werkvloer zijn. En deze laten horen waar we iets mee kunnen, vandaar dat ik nu meedenk bij de regiogroep en bij de SGB VVTK.

Regio Noord-Brabant
vacature

Regio Limburg
vacature

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...