https://www.mijnvakbond.nl/Stand-van-zaken-overleg-pensioenakkoord


Stand van zaken overleg pensioenakkoord
  • Stand van zaken overleg pensioenakkoord 

Stand van zaken overleg pensioenakkoord

Laatst bekeken

23-03-2011 10:06 | Bijgewerkt: 23-03-2011 10:06

Stand van zaken overleg pensioenakkoord

Nog geen witte rook; overleg nog volop gaande

Stand van zaken overleg pensioenakkoord

Veel leden zijn benieuwd wat de stand van zaken is rond de onderhandelingen over de uitwerking van het pensioenakkoord. Het overleg tussen alle partijen is nog volop gaande, maar er is nog geen sprake van een akkoord.

CNV-onderhandelaar Jaap Jongejan: “De besluitvorming rondom een hervorming van het pensioenstelsel is zeer complex. Zaken als toegenomen levensverwachting, stijgende of dalende beurskoersen - en de afhankelijkheid daarvan voor de pensioentegoeden - en de hoogte van de pensioenuitkering, ze spelen allemaal een rol. Zelfs regelgeving op nationaal en Europees niveau heeft invloed op de uitkomst. En die uitkomst, dat ei, moeten minister(erie), werkgevers en werknemers eerst nog wel leggen. En daarmee zullen we dan ook naar onze leden gaan. Die willen we uitleggen wat we hebben besproken, waarom we bepaalde beslissingen hebben genomen. En uiteraard vragen we ook om instemming met ons handelen.”

Vertrouwen
De huidige pensioensituatie is niet rooskleurig. Economische ontwikkelingen en veranderingen in de bevolkingsopbouw hebben duidelijk gemaakt dat pensioenen geen rotsvast fenomeen zijn.  “Een vast pensioen heeft in feite nooit bestaan, al dacht menigeen dat wel. Beleggingsopbrengsten, kasreserves, inflatie, uitblijvende indexaties, herstelprogramma’s en zelfs afstempelen zijn ineens onderwerp van gesprek geworden. Reden te meer om nu heel hard te werken aan een bestendig pensioen. Dat ook op langere termijn jonge en oudere pensioengerechtigden reële financiële kansen biedt. CNV zet zich onveranderd in voor een pensioenstelsel dat vertrouwen wekt”, stelt Jaap Jongejan. 

Solidariteit
“Wat CNV betreft blijven collectiviteit en solidariteit kernbegrippen in het Nederlands pensioenstelsel”, zo sluit hij af. ‘Maar ook zeggenschap door de sociale partners. Het is immers het geld van werkgevers en werknemers waarover we het hier hebben.”

Naar  themapagina toekomst pensioenen

 

Interessant artikel? Abonneer je je dan nu op onze gratis e-mailnieuwsbrieven.

 

Afzender: math.ploum kerkrade
Datum: 14-4-2011 11:17
Vakbonden mogen nooit akkoord gaan met een pensioenvoorziening (zekerheidsstelling van een inkomen op de oudedag), die afhankelijk gesteld kan worden van beleggingsresultaten. Zekerheid is een belangrijke factor bij een oudedagvoorziening. Indien door de doorgaande vergrijzing (mensen worden ouder) de pensioenbetaling in gevaar zou komen baseer dan het uit te keren pensioen voor de nieuwe deelnemers op 60% (opbouw van 1,5% per jaar) van het middelloon. Indien deze nieuwe deelnemers het belangrijk vinden om een hoger pensioen te genieten kunnen zij tijdig een aanvullend pensioen opbouwen tot b.v. maximaal 80% (opbouw 2% per jaar) Beide pensioenpremies aftrekbaar stellen voor de belastingheffing (uitkering later belasten).
Afzender: R. Smit
Datum: 4-4-2011 10:39
Ik heb onlangs -per e-mail, al een reactie gegeven, maar nooit iets op gehoord.
Afzender: j.eijkelhardt
Datum: 27-3-2011 12:32
De werknemer is veroordeelt tot deelname aan een (goede?) collectieve regeling. Inbreng is niet van toepassing, RISICODRAGER zijn wordt met hoofdletters geschreven. Vadertje staat moet naar believen in de ruif kunnen graaien. Wanneer deze voorwaarden succesvol toegepast worden dient de werknemer op zijn blote knieën de almachtige te danken voor zoveel goedheid die hem tot deel is gevallen. De verhouding van inleg is dat één derde rechtstreeks van het loon wordt ingehouden op zijn loon en dat tweederde van de inleg via het secundaire loontraject wordt ingelegd in het pensioenfonds. Zeggenschap van de eigenaar van de inleg is, afgerond naar boven 0,000. Dit is een grove schatting. Diegene die de zeggenschap hebben over het beleid en de revenuen zijn vreemd genoeg werkgevers en externe financiële experts. Het collectieve solidaire bestaansrecht van de vakbonden is al gereduceerd tot het laatste bastion genaamd pensioen. CNV laat dit niet uit handen glippen!
Afzender: H.Kramer
Datum: 25-3-2011 13:33
Pensioen is [uitgesteld] loon. In een fonds zit dus geld dat is betaald voor, door werknemers en oud-werknemers, verrichte arbeid. Het geld is dus niet van werkgevers en werknemers maar van werknemers en oud-werknemers, ook wel gepensioneerden genoemd. Maar die categorie wordt door de bonden, uit welbegrepen eigenbelang, vergeten. H.Kramer
Afzender: Afdeling Communicatie CNV Publieke Zaak
Datum: 25-3-2011 9:11
Wij begrijpen dat iedereen graag een reactie van ons wil over pensioenakkoord, maar wij vragen toch nog enig geduld. De onderhandelingen zijn volop gaande. Zodra er nieuws is, kunt u nieuws verwachten. Wat het CNV betreft is het overleg nog niet mislukt. Op onze themapagina (zie link in bovenstaand bericht) kunt u ook alles teruglezen over onder andere de CNV-inzet. Wij maken ons sterk voor onze leden!
Afzender:
Datum: 24-3-2011 20:38
Nu begrijp ik waarom het cnv/pz vooraf geen duidelijk standpunt heeft ingenomen en tijdens de onderhandelingen geen actie heeft ondernomen zoals het FNV Bondgenoten.
Afzender:
Datum: 24-3-2011 20:21
Gezien het uitblijven van een reactie van cnv /pz op de reacties van haar leden kun je de conclusie trekken n.l. dat cnv/pz zich niet realiseert hoe afhankenlijk ze zijn van hun leden.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 24-3-2011 13:08
Hierbij ter informatie de reactie van FNV Bondgenoten op het (hopelijk definitief ex-)pensioenakkoord. Die hebben het licht gelukkig gezien. Waar blijft een reactie van CNV Publieke Zaak? Als CNV vindt dat de argumentatie van haar vakbroeder biet klopt, dan zou ik het graag horen. Maar zoals al vaker opgemerkt op deze site, het CNV hult zich in zwijgen. http://www.fd.nl/csFdArtikelen/WEB-HFD/y2011/m03/d24/21756597
Afzender: H. Kleinschiphorst
Datum: 24-3-2011 11:20
Onderdeel van het pensioenplan is dat de hoogte van het pensioen niet meer gegarandeerd is en alle risico's bij de werknemer en pensioengerechtigde komt te liggen. Het verbaast mij dat de CNV hier uberhaupt in mee gaat als vakorganisatie en vertegenwoordiger voor de werknemers. Hoe durf je als CNV nog uit te spreken dat we gaan voor een stelsel dat vertrouwen wekt. Het is de werknemer (pensioengerechtigde) die straks de dupe is en er niet op kan vertrouwen dat hij/zij krijgt waar jaren lang voor is betaald en gespaard. Houdt het plan er wel rekening mee dat er misschien gerechtigden zijn met een in verhouding lager pensioen of (noodgewongen) met pensioen gaan vóór 65 jaar? Op het moment dat je het juist nodig hebt kun je er niet op vertrouwen dat je krijgt wat je nodig hebt om fatsoenlijk te kunnen leven. Wat betekent solidariteit als je straks pensioengerechtigden hebt die hierdoor misschien wel beneden het bijstandsniveau uitkomen. En dan te bedenken dat de overheadskosten van de pensoenfondsen de pan uitrijzen om maar niet te spreken van wanbeleid en het niet afdragen van premies door werkgevers. Is het alleen de werknemer (pensoengerechtigde) die hiervoor moet bloeden? Daarbij komt dat na het bevriezen van de pensioenen en de hogere premies steeds meer pensoenfondsen, ten opzichte van vorig jaar, laten horen dat er weer sprake is van een financieel stabiele situatie en de rendementen en kapitaal weer aan het stijgen is. Indien de voorgenomen aanpassing met medewerking van de CNV toch werkelijkheid wordt voel ik me na meer dan 35 jaar lidmaatschap in ieder geval niet meer geroepen om nog solidair te zijn en zal ik niet schromen mijn lidmaatschap op te zeggen. Kortom CNV blijf gaan voor waar je voor bent, de werknemers en je leden.
Afzender: Theo Klootwijk
Datum: 24-3-2011 11:01
Beste Annemiek, Dank voor je heldere conclusies.Complimenten voor het verwoorden van de gevoelens die iedereen raakt.Onderschrijf de inhoud en strekking volledig.
Afzender: Annemiek Wassenburg
Datum: 24-3-2011 8:55
Uiteraard bestaat er dus wèl een gegarandeerd pensioen. Maar nu het de heertjes niet langer uitkomt, wordt gedaan alsof dat niet zo is. Het is namelijk gemakkelijk om iets in te leveren als de betrokkenen wordt wijsgemaakt dat het nooit heeft bestaan. Dan lijken er alleen voordelen te zijn en zo is het ons onderdaad gepresenteerd, dat pensioenakkoord. Gelukkig maar dat de landsadvocaat daar toch anders over denkt, zeker wat betreft de reeds OPGEBOUWDE pensioenrechten. Ook de FNV lijkt definitief overstag, als ik het nieuws moet geloven. Ontkennen van afspraken is een bekende strategie overigens. Dat hebben we ook gehoord bij de AOWdiscussie en bij zowat alle regelingen waarvoor de werknemers naarmate hun leeftijd steeds meer hebben moeten betalen. Maar het verfoeide pensioenakkoord komt er in deze vorm dus niet. Ongeacht wat er nu weer verzonnen gaat worden - en ook dat zal vast niet onverdeeld gunstig zijn voor de werknemers - alles is beter dan wat er voor lag. Zoals ik ook al in andere berichten aangaf, is de uitruil naar de AOW evenmin succesvol gebleken. U dacht toch niet dat een regering die ouderen afschrijft, een zekere, welvaartsvaste en flexibele AOW gaat bieden, terwijl de vooraf vastgestelde AOWleeftijd (ook al weer zo'n afspraak) wordt gerespecteerd? Ook al ruil je er je pensioenzekerheid voor in? Wat in feite voorlag was twee keer inleveren (AOW en pensioen) plus het dragen van alle beleggingsrisico's door werkenmers, ten faveure van premiezekerheid voor de werkgevers en doorwerkdwang ten gunste van de overheid. Iemand moet de crisis toch betalen, als banken, werkgevers en overheden dat niet doen en de EU ons geld nodig heeft voor landen die de begrotingsregels niet respecteerden en een piramidespel pensioen hebben? Het is dus beter om opnieuw te beginnen, waarbij de bonden nu eens we optreden als de belangenbehartigers van al hun leden. Pensioen gaat jong en oud aan. Mijn persoonlijke mening daarbij is dat een discussie over een aangepast pensioenstelsel alleen mogelijk is als ook de indertijd uit de findsen gehaalde gelden weer worden teruggestort. Want mede daardoor zit er een gat in de pensioenvoorziening die met name de huidige 55plussers benadeelt. En aangezien wel wordt verwacht dat die groep ook meebetaalt aan de demografische ontwikkelingen bij de jongeren (onder verdere uitholling van hun rechten), lijkt het mij logisch als andersom ook gebeurt. Immers, die ouderen zijn niet schuldig geweest aan het leeghalen van de fondsen en hebben zelf wel altijd premie betaald waarin hun sterfteleeftijden en sterfteabellen waren verdisconteerd. Kortom: uithuilen en opnieuw beginnen. En nu goed!
Afzender:
Datum: 23-3-2011 20:57
“Een vast pensioen heeft in feite nooit bestaan, al dacht menigeen dat wel. Deze stelling klopt m.i. niet. Ten tijde van de eindloonregeling bleven de pensioenen automatisch stijgen met de lonen.Bij overgang van eindloonregeling naar middenloonregeling had men pas te maken met indexactie welke afhankelijk is van de dekkingsgraad. En was het niet zo dat vo'o'r abp privatisering de overheid als het ware garant stond voor abp pensioenen en zodoende lage premies kon afdragen??.
Afzender: Frans van Rooij
Datum: 23-3-2011 19:42
Het is al meerdere keren verteld en het laatste woord zal er ook wel niet over gesproken zijn. Door indexatie achterwege te laten is mijn pensioen vanaf 2008 met 8% koopkracht gedaald. De overheid de grootste werkgever heeft in het verleden meerdere malen de kas van het ABP leeggehaald. Alle rookgordijnen, die nu worden opgeworpen moeten dit feit verhullen. Als ABN AMRO, Ing en Aegon geholpen kunnen worden, waarom de gepensioeerden dan niet. Nog even en er wordt ook nog gekort op de AOW (basis van mijn pensioen) en we hebben er miljoenen stille armen bij. En dat als beloning voor 45 jaren arbeid
U heeft geen toestemming om hier een reactie te plaatsen.

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...