https://www.mijnvakbond.nl/Zorgstelsel


Zorgstelsel
Zorgstelsel

Meer zelf betalen??

Zorgstelsel

De vakbond voor werknemers in de publieke sector

Standpunten CNV Publieke Zaak

  • Gezondheid is een groot goed. Bezuinigingen in de zorg mogen niet ten koste gaan van de kwaliteit en toegankelijkheid. De oplopende kosten mogen meer bij de burger gelegd worden. Hierbij moet als uitgangspunt dienen “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”.
  • Voor de verdeling van zorgtaken tussen verschillende overheden, gaat het voor CNV PZ om consistentie in beleid en borging van kwaliteit.
  • Voor het bepalen van welke zorg nodig is en de organisatie van deze zorg dient een grotere rol gegeven te worden aan de zorgverlener.

Standpunten Politieke Partijen

CDA

            - AWBZ terugbrengen tot de kern (langdurig, intensieve zorg). Andere zorgaanspraken (dagelijkse behandeling, persoonlijke verzorging) moeten worden ondergebracht bij de zorgverzekeringswet of de WMO.
- De basisverzekering blijft de ruggengraat van het zorgverzekeringsstelsel.
- Marktwerking in de zorg uitbreiden.
- Inkomens van specialisten in de hand houden.
- Het Persoonsgebonden Budget (PGB) moet behouden blijven.
- De zorgverlener krijgt een actieve rol bij de indicatiestelling.      

CDA Verkiezingsprogramma (pdf)


PvdA - De huisarts en wijkverpleegkundige moeten beter bereikbaar zijn.
- Marktwerking in de zorg moet worden begrensd.
- De beloning van artsen en specialisten moet meer worden gereguleerd.

PvdA Verkiezingsprogramma (pdf)


SP - Extra investeren in zorg. Kosten via premies betalen, naar draagkracht.
- Bevorderen van het werken in loondienst
- Indicatiestelling door zorgverleners plaats laten vinden.
- Stoppen van de marktwerking.
- afschaffen eigen risico.

SP Verkiezingsprogramma (pdf)


VVD - Zorg kleinschalig, in de buurt en persoonsgericht.
- Meer zeggenschap en ruimte voor zorgondernemers.
- Marktwerking doorzetten.
- Het collectief verzekerd pakket verkleinen.
- Geen eigen bijdrage voor huisartsbezoek, wel de huisarts onder eigen risico brengen.
- Geen verhoging van eigen risico.
- Verbod op fusies tussen zorgverleners en zorgverzekeraars.
- Langdurige zorg onderdeel maken van de zorgverzekeringswet.
- Wonen en zorg scheiden, alleen vergoeding voor zorg.

VVD Verkiezingsprogramma (pdf)


PVV - Geen verhoging van het eigen risico.
- Kleinere zorginstellingen, kleinschalige (buurt)zorg.
- Voorlopig geen uitbreiding van de marktwerking.
- Zorgbobo’s worden financieel verantwoordelijk voor misstanden.
- Geen gouden handdrukken meer.
- Salarissen van specialisten en zorgbestuurders korten.
- Huisarts eenvoudige ziekenhuistaken laten uitvoeren.
- Versoberen geestelijke gezondheidszorg. 

PVV Verkiezingsprogramma  (pdf)


Groen Links - AWBZ: verzekeraars gaan in samenwerking met gemeenten organiseren dat langdurig zieken zoveel mogelijk in de eigen omgeving worden verzorgd.
- Geen bezuinigingen op de zorg. De oplopende kosten moet meer bij de gebruiker liggen.
- Betaling naar draagkracht.
- De zorg in de wijk en de buurt komt centraal te staan.
- Geen winstoogmerk in de zorg.
- Mantelzorgers worden beter ondersteund.
- Gemeenten regelen periodieke aflossing.
- Inkomens van specialisten in de hand houden.

Groen Links Verkiezingsprogramma (pdf)


Christen Unie - Premie voor de ziektekostenverzekering verder inkomensafhankelijk maken.
- Meer expliciete afweging maken welke zorg wel en niet verzekerd moet worden.
- Onnodig gebruik ziekenhuiszorg zonder tussenkomst van de huisarts belasten met een eigen bijdrage.
- Terughoudendheid bij marktwerking.
- Opheffen van de zorgkantoren, zorgverzekeraars verantwoordelijk maken voor de uitvoering van de langdurige zorg (AWBZ).
- Toewerken naar wijkgerichte teams van verpleegkundigen en verzorgenden.
- Inkomensafhankelijke bijdrage aan de kosten van wonen bij verblijf in een instelling.
- Een grote rol voor zorgverleners bij de indicatiestelling.
- De beloningsstructuur van medisch specialisten aanpassen.

Christen Unie Verkiezingsprogramma (pdf)


D66 - AWBZ terugbrengen tot de kern (langdurig, intensieve zorg). Andere zorgaanspraken (dagelijkse behandeling, persoonlijke verzorging) moeten worden ondergebracht bij de zorgverzekeringswet of de WMO.
- De huisartspost moet ook ’s avonds open zijn.
- Uitbreiding van marktwerking in de zorg.
- Eigen betaling van 10% voor iedere zorgnota, huisartskosten uitgezonderd. Gemaximeerd naar inkomen.
- Wijkverpleegkundige als centraal aanspreekpunt.
- Beloning voor bestuurders en specialisten binnen de bestaande beloningsstructuur brengen.

D66
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


 Partij voor de Dieren - Geen verhoging eigen risico en eigen bijdrage huisarts.
-  Kleinschalige voorzieningen in de buurt.
- Mantelzorg fiscaal aantrekkelijker maken.

Partij voor de Dieren Verkiezingsprogramma (pdf)


SGP - Eén digitaal zorgloket voor goede informatie, advies en ondersteuning instellen.
 - Toegankelijke zorg, onafhankelijk van inkomen waarborgen.
- Zorgen voor voldoende aanbod en bereikbaarheid van eerstelijnsvoorzieningen.
- Instellen van een WMO adviesraad.

SGP
Verkiezingsprogramma
 (pdf)


Trots op Nederland - Illegalen geen recht op zorg behalve noodzorg.
- Gezond leven belonen via lagere premies.
- Rookverbod in horeca terugdraaien.
- Marktwerking doorzetten voor minder urgente en cosmetische zorg.
- Consumenten in aanraking laten komen met de prijs van zorg.
- Minder instellingen betrokken laten zijn bij de uitvoering van de AWBZ.
- AWBZ afslanken tot enkel zorg voor ouderen en gehandicapten.
Trots op NL Verkiezingsprogramma (pdf)

Terug naar de overzichtspagina

Deze site gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat we u de best mogelijke ervaring geven.
Strict noodzakelijke cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om over de site te navigeren, of om te voorzien in door u aangevraagde faciliteiten.
Functionaliteitscookies
Deze cookies verbeteren de functionaliteit van de website door het opslaan van uw voorkeuren.
Cookies van derden
Op diverse pagina's maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en andere sociale media. Bijvoorbeeld door een video van YouTube te tonen die u direct kunt afspelen. Of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen zodat u snel op de hoogte bent.
Meer weten...